Vrátenie tovaru

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom priloženým k vrátenému tovaru alebo e-mailom) na adrese ONGARO s.r.o., J. Jesenského 11, 96001 Zvolen. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.ongaro.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

a) Spôsob vrátenia tovaru
Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Spôsob dopravy si môžete zvoliť akýkoľvek Vám vyhovuje.

Pri odosielaní Slovenskou poštou odporúčame odoslanie ako balík s uložením na pošte – adresa: Ongaro s.r.o., J. Jesenského 11, 96001 Zvolen a treba vyplniť tel. číslo: 0917886601.

Balík môžete odoslať aj cez aplikáciu Packeta na akékoľvek výdajné miesto v centre mesta Zvolen 96001, Slovensko. Pre čo najrýchlejšie vybavenie odporúčame vybrať Z – Boxy, napr.: Z-Box, Bela IV, 2274/4, 96001 Zvolen alebo Z-Box, Sokolská 10017/117 (Lipa Park), 96001 Zvolen. Príjemca: Ongaro s.r.o., tel.č. +421917886601, email: info@ongaro.sk

b) Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

c) Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamácii tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.ongaro.sk. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od obchodníka súhlasí kupujúci s týmto reklamačným poriadkom.

 1. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo reklamovať tovar, ktorý prejavuje vady, a to do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Reklamáciu je potrebné uplatniť v primeranom čase po zistení vady. Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Doručením na adresu: Ongaro s.r.o., J. Jesenského 11, 96001 Zvolen prostredníctvom akejkoľvek doručovateľskej spoločnosti podľa svojho výberu. Kontaktné údaje: tel. č. +421 917 886 601, email: info@ongaro.sk.
 • Zaslať vzorový formulár na email: info@ongaro.sk (uveďte popis vady a priložte doklad o kúpe) – nie je povinné.

Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o kúpe (faktúra), popis vady a kontaktné údaje kupujúceho (meno, adresa, telefónne číslo, email).

 1. Lehoty na vybavenie reklamácie

Obchodník je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru obchodníkovi. V prípade objektívnych dôvodov, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť (napr. omeškanie dodávky náhradných dielov), môže byť lehota predĺžená. Obchodník je povinný informovať kupujúceho o predĺžení lehoty a dôvodoch tohto predĺženia.

 1. Spôsoby vybavenia reklamácie

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo požadovať:

 • Bezplatné odstránenie vady.
 • Výmenu tovaru za nový.
 • Primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 • Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru.
 1. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. júla 2024. Obchodník si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia tohto reklamačného poriadku. Všetky zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť zverejnením na internetovej stránke www.ongaro.sk. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii na webovej stránke www.ongaro.sk.

Stiahnite si formulár:

Formulár na vrátenie, výmenu alebo reklamáciu tovaru v PDF